I høringsnotatet av 17.06.2020 foreslås det å endre bokføringsforskriftens krav til utforming av et salgsdokument. Departementet foreslår følgende endringer:

  • Der kravene omstrides skal det gis anledning til å utsette faktureringen frem til arbeidet er fullført. Tidfestingen av merverdiavgiftsbeløpet oppdragsgiveren ikke vil betale utsettes til arbeidet er fullført, og entreprenøren plikter kun å fakturere kunden med mva før dette tidspunktet hvis det faktisk mottas betalinger for arbeid utført.

  • Dersom faktura allerede har blitt utstedt, og oppdragsgiver ikke betaler hele beløpet, skal entreprenøren få mulighet til å kreditere og korrigere fakturaen. Entreprenøren kan dermed unngå å måtte betale utgående mva på vederlag kunden ikke betaler før fullføring.

Det vil være fullføringstidspunktet som utløser en faktureringsplikt. Fristen for å fakturere er senest innen én måned etter utløpet av den alminnelige oppgavetermin som bygge- eller anleggsarbeidet fullføres.

Et unntak fra muligheten til å utsette faktureringen og periodiseringen av mva til arbeidet er fullført, gjelder der entreprenøren faktisk mottar delbetalinger i samsvar med prosjektets fremdrift. I slike tilfeller må det utstedes faktura med mva for det mottatte beløpet.

Kilder: regjeringen.no og PWC’s skatteblogg v/ Maria Lippert

Trenger hjelp?

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger hjelp